Wa-lu Jam-bu von Nama-schu

Jivana Lamleh von E`Ka-yana

Verpaarung Jambu mit Jivana