Die Eltern

Dam-pa Lamleh von E`Ka-yana

AmNe Garpa`s E`Na-ya